โครงการสำรวจของสำนักงานสถิติจังหวัดพังงา ปีงบประมาณ 2558

1   สำรวจภาวะการทำงานของประชากร
2   สำรวจการย้ายถิ่นของประชากร
3   สำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร
4   สำรวจแรงงานนอกระบบ
5   สำรวจการใช้เวลาของประชากร
6   สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน
7   สำรวจพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของชาวไทย
8   สำรวจภาวะทางสังคมและวัฒนธรรม
9   สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน

 


ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงาชั้น 3 สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา 10/10 หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000
โทร. : 076 460 648 , 076 460 649
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .t
h

เเผนที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา

https://goo.gl/maps/3dZ1W1CheXm5ziuP6