โครงการสำรวจของสำนักงานสถิติจังหวัดพังงา ปีงบประมาณ 2558

1   สำรวจภาวะการทำงานของประชากร
2   สำรวจการย้ายถิ่นของประชากร
3   สำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร
4   สำรวจแรงงานนอกระบบ
5   สำรวจการใช้เวลาของประชากร
6   สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน
7   สำรวจพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของชาวไทย
8   สำรวจภาวะทางสังคมและวัฒนธรรม
9   สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน