โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลของสำนักงานสถิติจังหวัดพังงา ประจำเดือนตุลาคม 2557

                    

    โครงการเก็บรวบรวมข้อมูล         คาบปฏิบติงานสนาม    

สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. ๒๕๕๗

วันที่ ๑ - ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๗

สำรวจการใช้เวลาของประชากร พ.ศ. ๒๕๕๗

วันที่ ๑ - ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๗

สำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. ๒๕๕๗

วันที่ ๑ - ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๗

สำรวจภาวะทางสังคมและวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๗

วันที่ ๑ - ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๗

สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. ๒๕๕๗

วันที่ ๗ - ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗

สำรวจการใช้พลังงานของครัวเรือน พ.ศ. ๒๕๕๗

วันที่ ๗ - ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗

 สำรวจข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๕๗

วันที่ ๑ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗

สำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. ๒๕๕๗

 วันที่ ๑ ตุลาคม - ๓๑ ธันวาคม๒๕๕๗