โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลของสำนักงานสถิติจังหวัดพังงา ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557

โครงการเก็บรวบรวมข้อมูล

คาบปฏิบติงานสนาม

๑.

สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. ๒๕๕๗

วันที่ ๑ - ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

๒.

สำรวจการใช้เวลาของประชากร พ.ศ. ๒๕๕๗

วันที่ ๑ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

๓.

สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. ๒๕๕๗

วันที่ ๗ - ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

๔.

สำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. ๒๕๕๗

วันที่ ๑ - ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

๕.

 สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับของขวัญปีใหม่ที่ต้องการจากรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๕๗

วันที่ ๑ - ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

๖.

สำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. ๒๕๕๗

 วันที่ ๑ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗