"วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" ๑๔ พฤศจิกายน

PraBiDa

             นางสาวประไพ  พุกงาม  สถิติจังหวัดพังงา พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากรสำนักงานสถิติจังหวัดพังงา ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ "พระบิดาแห่งฝนหลวง" ณ  อาคารศาลาเขาช้าง ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมือง จังหวัดพังงา วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

              "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" ถือเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของปวงชนชาวไทย ที่เวียนมาบรรจบครบรอบเป็นปีที่ ๕๙ นับจากวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริริเริ่มโครงการฝนหลวงขึ้นในประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๔๙๘ และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๔๕ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฐานะทรงเป็น "พระบิดาแห่งฝนหลวง" และกำหนดให้วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ของทุกปีเป็น "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง"