โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลของสำนักงานสถิติจังหวัดพังงา ประจำเดือนธันวาคม 2557

โครงการเก็บรวบรวมข้อมูล

คาบปฏิบติงานสนาม

๑.

สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. ๒๕๕๗

วันที่ ๑ - ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗

๒.

สำรวจการใช้เวลาของประชากร พ.ศ. ๒๕๕๗

วันที่ ๑ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗

๓.

สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. ๒๕๕๗

วันที่ ๗ - ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๗

๔.

สำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. ๒๕๕๗

วันที่ ๑ - ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗

๕.

 สำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ พ.ศ. ๒๕๕๗

วันที่ ๑ - ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗

๖.

สำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. ๒๕๕๗

 วันที่ ๑ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗