9 ธันวาคม 2557 วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล(ประเทศไทย)

StopCoruption

            ข้าราชการและบุคลากรสำนักงานสถิติจังหวัดพังงา ร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชั่น เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล(ประเทศไทย) เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริต เน้นการปรับเปลี่ยนฐานความคิดของคนในทุกภาคส่วนในการรักษาประโยชน์สาธารณะ และเพื่อเป็นการสร้างเสริมค่านิยมสุจริตและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ วันที่ 9 ธันวาคม 2557 โดยการเริ่มเดินรณรงค์ที่โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน สิ้นสุดบริเวณหน้าวัดประชุมโยธี