โครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

lek

     วันที่22  มกราคม  2558  ข้าราชการและพนักงานของสำนักงานสถิติจังหวัดพังงา ร่วมโครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อออกพบประชาชนในพื้นที่ รับทราบข้อเท็จจริง และกำหนดแนวทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนตลอดจนนำบริการภาครัฐ และเอกชนไปให้บริการแก่ประชาชน โดย นายประยูร  รัตนเสนีย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธีดังกล่าว ณ โรงเรียนบ้านบางมะรวน หมู่ที่ 5 ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา