ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประกาศจังหวัดพังงา

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว


ประกาศ ณ วันที่ 3 เมษายน 2558

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย