โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านสาธารณภัย

5-12-58

วันที่ 5  มิถุนายน  2558  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านสาธารณภัย (Knowledge Sharing : KS) เพื่อเผยแพร่ความรู้ สร้างความเข้าใจ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติกับหน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เสี่ยงภัยทางทะเล ในระหว่างวันที่ 5 - 6 มิถุนายน 2558 ณ ตำบลเกาะยาวน้อย และเกาะยาวใหญ่ อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา โดยมีนางสาวประไพ  พุกงาม  สถิติจังหวัดพังงา เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมฯ