พิธีมอบโล่และประกาศเกียรติคุณ

16-06-58

    วันที่ 16  มิถุนายน  2558 ดร.วิสุทธิ์  บิลล่าเต๊ะ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานสำนักจุฬาราชมนตรีประจำภาคใต้ และประธานสภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม สำนักจุฬาราชมนตรี(ผู้แทนจุฬาราชมนตรี) มอบโล่และประกาศเกียรติคุณสำหรับผู้ที่มีผลงานดีเด่นในการปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม จำนวน 284 คน ณ มัสยิดดะวะฮ์ตุ้ลอิสลามียะฮ์(บ้านบางกรักใน) หมู่ที่9 ตำบลโคกเคียน อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา โดยมีนางสาวประไพ  พุกงาม  สถิติจังหวัดพังงา ร่วมพิธีมอบโล่ฯ