ส่งผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

1-oc-58

          1 ต.ค. 2558 นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา ร่วมส่ง นายประยูร  รัตนเสนีย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เนื่องในโอกาสไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา