พิธีกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณเนื่องใน "วันตำรวจ" ประจำปี 2558

pol

     13  ตุลาคม  2558 นายคนอง  ดาวประดับ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสติถิ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณ เนื่องใน "วันตำรวจ" ประจำปี 2558 ซึ่งพิธีดังกล่าวถือเป็นเกียรติภูมิและความภาคภูมิของเหล่าข้าราชการตำรวจทุกคน และเป็นการแสดงถึง ความสามัคคีเป็นปึกแผ่นเดียวกันภายในหน่วยงาน อีกท้ังเพืื่อสร้างความเชื่อม่ั่น ศรัทธาว่าตำรวจจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม ซื่อสัตย์สุจริต บำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนได้อย่างแท้จริง โดยมีนายสกล  จันทรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธีดังกล่าว


ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงาชั้น 3 สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา 10/10 หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000
โทร. : 076 460 648 , 076 460 649
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .t
h

เเผนที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา

https://goo.gl/maps/3dZ1W1CheXm5ziuP6