ประเพณีถือศึลกินเจ(กินผัก)

ginj

           19  ตุลาคม  2558 นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา ร่วมกับคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ  ประชาชนชาวจังหวัดพังงา ตั้งโต๊ะผลไม้รับขบวนร่างทรงเทพเจ้า จากศาลเจ้าต่าง ๆ ณ บริเวณหน้้าศาลากลางจังหวัดพังงา  เพื่อสืบทอดประเพณีท้องถิ่นอันดีงามที่เก่าแก่ซึ่งได้ปฏิบัติสืบเนื่องมาโดยตลอดเป็นเวลายาวนาน และเป็นประเพณีที่หล่อหลอมจิตใจของคนให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในศีลธรรมอันดี