ลงพื้นที่ภาคสนาม

chil

          12  พฤศจิกายน  2558 นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา และ นางสาวเอื้่ออารีย์  บัวทอง นักวิชาการสถิติชำนาญการ ลงพื้นที่ภาคสนามตรวจเยี่ยมการทำงาน โครงการสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย 2558 MICS 5 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ภาคสนาม ในงานสำรวจ ณ หมู่ที่ 5 ต.ป่ากอ  อ.เมือง จ.พังงา

           ข้อมูลที่ได้จะช่วยสร้างความเข้าใจในสถานการณ์เด็กและสตรีให้ดียิ่งขึ้นและช่วยให้รัฐบาลไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงศึกษาธิการ สามารถพัฒนาติดตามและประเมินผลการดำเนินงานในระดับนโยบายของประเทศ และโครงการต่าง ๆ ด้านการพัฒนาการคุ้มครอง และการอยู่่รอดของเด็ก