ลงพื้นที่

ngang

          นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา และ นายคนอง  ดาวประดับ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสถิติ ลงพื้นที่ภาคสนามตรวจเยี่ยมการทำงานโครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรประจำเดือนธันวาคม โครงการย้ายถิ่น และโครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย(ธันวาคม พ.ศ.2558)  เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจกับเจ้าหน้าที่ภาคสนามในงานสำรวจ ณ อำเภอกะปง อำเภอตะกั่วป่า และอำเภอคุระบุรี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      


ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงาชั้น 3 สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา 10/10 หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000
โทร. : 076 460 648 , 076 460 649
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .t
h

เเผนที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา

https://goo.gl/maps/3dZ1W1CheXm5ziuP6