ลงพื้นที่

ngang

          นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา และ นายคนอง  ดาวประดับ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสถิติ ลงพื้นที่ภาคสนามตรวจเยี่ยมการทำงานโครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรประจำเดือนธันวาคม โครงการย้ายถิ่น และโครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย(ธันวาคม พ.ศ.2558)  เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจกับเจ้าหน้าที่ภาคสนามในงานสำรวจ ณ อำเภอกะปง อำเภอตะกั่วป่า และอำเภอคุระบุรี