มอบกระเช้าปีใหม่

happy

          นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพัังงา ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา นำกระเช้าสวัสดีปีใหม่ เข้าอวยพรปีใหม่ 2559 นายภัคพงศ์  ทวิพัฒน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายสกล  จันทรักษ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา  นายสมเจตน์  จงศุภวิศาลกิจ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายมานะ จรุงเกียรติขจร  ปลัดจังหวัดพังงา ณ ศาลากลางจังหวัดพังงา(หลังใหม่)