รับมอบนโยบายของรองนายกรัฐมนตรี (พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย)

page1

     เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559 นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา ได้เข้าร่วมประชุม เพื่อรับมอบนโยบายของรองนายกรัฐมนตรี (พลเรือเอก ณรงค์  พิพัฒนาศัย) ในการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต