งานเมาลิดกลางจังหวัดพังงา ประจำปี 2559

MoaLid

         เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2559 นางสาวประไพ  พุกงาม  สถิติจังหวัดพังงา  ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานเมาลิดกลางจังหวัดพังงา และให้การต้อนรับจุฬาราชมนตรี ซึ่งเป็นประธานในพิธีเปิดงานเมาลิดกลางจังหวัดพังงา ประจำปี 2559

              ทั้งนี้ การจัดพิธีเมาลิดกลาง เพื่อเป็นการระลึกถึงเกียรติประวัติอันประเสริฐ และน้อมนำคำสอนของพระศาสดานบีมูฮำมัด ซล. มาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต สร้างความเป็นศิริมงคลให้แก่ตนเอง นำความสันติสุขของสังคม ก่อให้เกิดความสมานฉันท์ และความเป็นปึกแผ่นของประเทศชาติ