สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน จังหวัดพังงา

28-02-59

            28   กุมภาพันธ์  2559 เวลา 09.00น. นายภัคพงศ์  ทวิพัฒน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา รองผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 2 ท่าน หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรภาคเอกชน ได้ให้การต้อนรับสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พบประชาชน ท้ังนี้ได้ร่วมกันถกแถลงปัญหาของจังหวัดพังงา ในประเด็นโครงสร้างพิ้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว และในประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ ศูนย์ศึกษาวิจัยศิลปกรรมวัฒธรรมและประเพณีแห่งอันดามัน จังหวัดพังงา โดยมีนางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา เข้าร่วมในวันดังกล่าว