ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด

3-03-59

         3  มีนาคม  2559 สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา  นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา   ได้จัดประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด จังหวัดพังงา คร้ังที่ 1/2559  ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพิจารณาการปรับปรุงชุดข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2560 และร่วมพิจารณาแนวทางการดำเนินงานต่อไป ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการที่เป็นคณะกรรมสถิติระดับจังหวัด และคณะทำงานสถิติรายสาขา โดยนายวิรัตน์  รักษ์พันธ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา เป็นประธาน