ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด

3-03-59

         3  มีนาคม  2559 สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา  นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา   ได้จัดประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด จังหวัดพังงา คร้ังที่ 1/2559  ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพิจารณาการปรับปรุงชุดข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2560 และร่วมพิจารณาแนวทางการดำเนินงานต่อไป ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการที่เป็นคณะกรรมสถิติระดับจังหวัด และคณะทำงานสถิติรายสาขา โดยนายวิรัตน์  รักษ์พันธ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา เป็นประธาน 


ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงาชั้น 3 สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา 10/10 หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000
โทร. : 076 460 648 , 076 460 649
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .t
h

เเผนที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา

https://goo.gl/maps/3dZ1W1CheXm5ziuP6