เยาวชน คนรักษ์ป่า อนุรักษ์ให้ยั่งยืน

phunga

          3 มีนาคม  2559  เวลา 16.30 น. นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา เข้าร่วมกิจกรรมล้อมวงสนทนาภายใต้หัวข้อ "เราจะช่วยกันรักษาป่าไม้ได้อย่างไร"  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงนิเวศน์และการสร้างความสมดุลทางธรรมชาติ ตลอดจนสร้างจิตสำนึกให้เยาวชน ประชาชน เห็นความสำคัญในการอนุรักษ์ป่าไม้และสิ่งแวดล้อม โดยนายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดกิจกรรม"ค่ายเยาวชน คนรักษ์ป่า อนุรักษ์ให้ยั่งยืน" ณโรงแรมภูงา จังหวัดพังงา