ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงาน

16-03-59

          16  มีนาคม 2559 เวลา 09.00 น. นายสกล  จันทรักษ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) คร้ังที่ 1/2559 โดยมีนางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา