โครงการกีฬาสานสัมพันธ์จังหวัดพังงา ประจำปี 2559

grela

              30-31  มีนาคม 2559 ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง สำนักงานสถิิติืจังหวัดพังงา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์วันข้าราชการพลเรือนจังหวัดพังงา ระหว่างหน่วยงาน เพื่อส่งเสริมให้มีความสามัคคีของข้าราชการทุกฝ่าย  ณ สนามกีฬานากรอกคอกหญ้า (เทศบาลเมืองพังงา) และสนามกีฬากลางจังหวัดพังงา