พิธีเปิดประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม

dus               

             เมื่อวันที่ 2 พ.ค. 59 เวลา 9.00 น. นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมด้วยนายสกล จันทรักษ์    รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายศรีพงศ์ บุตรงามดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสถิติจังหวัดพังงา ร่วมปล่อยขบวน "นายมาดี” หรือเจ้าหน้าที่จัดเก็บข้อมูลสำมะโนอุตสาหกรรม ณ บริเวณหน้ามุกศาลากลางจังหวัดพังงา โดยจะทำการเก็บข้อมูลต่างๆ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 59 และรวบรวมข้อมูลจนถึง สิ้นปี 2559 นี้
           นางสาวประไพ พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา กล่าวว่า ด้วยสำนักงานสถิติแห่งชาติจะดำเนินโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2559 และเดือนตุลาคม ถึงธันวาคม พ.ศ.2559 โดยจะจัดเก็บข้อมูลรายละเอียดการดำเนินงานของสถานประกอบการอุตาสาหกรรมการ ผลิต และพื้นฐานที่แสดงให้เห็นโครงสร้าง และการกระจายตัวของสถานประกอบการประเภทต่างๆ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาระบบข้อมูล และวางแผนเตือนภัยทางเศรษฐกิจสังคม เป็นเครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจให้กับภาครัฐ สามารถนำไปกำหนดนโยบายมาตรการหรือกฎหมาย ในการส่งเสริม SME และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับสถานประกอบการ รวมทั้งการวางแผนตัดสิ้นใจเกี่ยวกับการลงทุน ขยายกิจการ ขยายสาขาการบริหาร และการดำเนินกิจการในภาพรวมของประเทศ เกิดการพัฒนาตรงกับความต้องการ โดยขอความร่วมมือผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ได้ให้ข้อมูลที่เป็นจริงแก่เจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัดพังงา เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและนำไปใช้ประโยชน์ ทั้งนี้ขอรับรองว่าข้อมูลที่ได้รับจะถือเป็นความลับ ตาม พ.ร.บ.สถิติ พ.ศ.2550 ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะไม่เกี่ยวข้องกับภาษีแต่อย่างใด และจะนำไปใช้ประโยชน์ในทางสถิติเท่านั้น

 


 


ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงาชั้น 3 สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา 10/10 หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000
โทร. : 076 460 648 , 076 460 649
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .t
h

เเผนที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา

https://goo.gl/maps/3dZ1W1CheXm5ziuP6