การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

trang

         21-22 พฤษภาคม  2559 นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพ การจัดเก็บข้อมูล และควบคุมคุณภาพข้อมูลสถิติระดับ 14 สถิติจังหวัดภาคใต้ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในการจัดเก็บข้อมูลควบคุมคุณภาพข้อมูลและสร้่างความเข้าใจอันดี ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ณ ปากเมงรีสอร์ท ต.ไม้ฝาด อ.สำเกา จ.ตรัง