โครงการจังหวัดสู่อาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2559

 

          IMT-GT

         วันที่ 15 มิย.2559 นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ได้เป็นประธานและบรรยายพิเศษ ในโครงการจังหวัดสู่อาเซียน ปี 2559 กิจกรรมการเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมองค์กรขับเคลื่อนตามแผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย(Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle:IMT-GT)  ซึ่งสืบเนื่องมา จากกระทรวงมหาดไทยและ สศช.ได้กำหนดให้มีการประชุมฯ IMT-GT ของปี พ.ศ 2559 ทั้ง 4 ระดับ คือ     

        1.การประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 22 2.การประชุมระดับมุขมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัด ครั้งที่ 13 3.การประชุมระดับเจ้าหน้าที่ผู้อาวุโส ครั้งที่ 23 และ 4. การประชุมสภาธุรกิจ IMT-GT ซึ่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพ ในระหว่างวันที่ 20-24 กันยายน 2559 ณ จังหวัดพังงา
        จังหวัดพังงา โดยสำนักงานจังหวัดพังงาจึงได้จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อ 1.เพื่อเตรียมความพร้อมของจังหวัดในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMG-GT

          2.เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่บุลคากรภาครัฐ ภาคเอกชน เกี่ยวกับ IMG-GT
          3.เพื่อสร้างความร่วมมือในระบบประชารัฐ ของจังหวัดในการดำเนินงานภายใต้แผนงาน IMG-GT ของจังหวัด

        โดยมี นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา เข้าร่วมประชุมฯพร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนส่วนราชการ นายอำเภอ ผู้แทนหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคประชาสังคม ภาควิชาการ เอกชนและผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 120 คน โดยมีวิทยากรให้ความรู้จากสศช.และกระทรวงมหาดไทย สำนักงานฝ่ายเลขานุการกรอบการประชุมระดับมุขมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัด (CMGF) พร้อมคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงาชั้น 3 สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา 10/10 หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000
โทร. : 076 460 648 , 076 460 649
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .t
h

เเผนที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา

https://goo.gl/maps/3dZ1W1CheXm5ziuP6