โครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัด

taguitung

         16  มิถุนายน  2559 นางสาวประไพ พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา เข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อออกพบปะประชาชนในพื้่นที่ และกำหนดแนวทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหาความต้่องการของประชาชนตลอดจนนำปริการภาครัฐ และเอกชนไปให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ณ โรงเรียนบ้านบางนุ หมู่ที่6 ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา โดยมีนายภัคพงศ์   ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธาน