สำรวจความคิดเห็นประชาชนต่อร่างรัฐธรรมนูญฯ

Rattumnoon

          วันที่ 6 กรกฎาคม เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา ลงพื้นที่ทำสัมภาษณ์ประชาชนในพื้นที่ตำบลคุระ ตำบลบางวัน อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ตามโครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (กรกฎาคม 2559) โดยมีนางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา ลงพื้นที่ร่วมสำรวจ ควบคุม และตรวจการปฏิบัติงาน

          ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว สำรวจเพื่อติดตาม ประเมินผล ความรู้ความเข้าใจของประชาชน และรวบรวมข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญ โดยข้อมูลที่ได้จะนำไปใช้เป็นแนวทางประกอบการจัดทำแผนการประชาสัมพันธ์ และสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนก่อนจะมีการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ

            โดยจะดำเนินการสำรวจฯ ระหว่างวันที่ 6 - 12 กรกฎาคม 2559  ซึ่งเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัดพังงา จะลงพื้นที่ทำการสัมภาษณ์สมาชิกในครัวเรือนตัวอย่าง ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ครัวเรือนละ 1 ราย โดยกระจายตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพทำงาน และรายได้ของครัวเรือนเฉลี่ยต่อเดือน รวมทั้งกระจายในทุกพื้นที่ทั้งจังหวัดพังงา

         สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา จึงขอความร่วมมือประชาชนให้ข้อมูลที่เป็นจริงแก่เจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัดพังงา ซึ่งจะลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูล โดยข้อมูลที่ได้รับจะถือเป็นความลับ ตามพ.ร.บ.สถิติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะไม่เกี่ยวข้องกับภาษีแต่อย่างใด และจะนำไปใช้ประโยชน์ในทางสถิติเท่านั้น

 


 


ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงาชั้น 3 สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา 10/10 หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000
โทร. : 076 460 648 , 076 460 649
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .t
h

เเผนที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา

https://goo.gl/maps/3dZ1W1CheXm5ziuP6