ลงพื้นที่สำรวจศูนย์ICTชุมชน เพื่อเป็นศูนย์ดิจิทัลชุมชน

Dijitalcity

          วันที่ 11 กรกฏาคม 2559  นางสาวประไพ  พุกงาม  สถิติจังหวัดพังงา ลงพื้นที่เยี่ยมศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนบ่อแสน ณ วิทยาลัยชุมชนจังหวัดพังงา อ.ทับปุด จ.พังงา และศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 จังหวัดพังงา อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา เพื่อประเมินความพร้อมและสำรวจพื้นที่ สำหรับการเป็นศูนย์ดิจิทัลชุมชน รองรับการขับเคลื่อนแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตามนโยบายกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร