งานเกษตรแฟร์

2-08-59

          1  สิงหาคม 2559 นายคนอง  ดาวประดับ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัิตการสถิติ สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา ร่วมเปิดโครงการจัดงานเกษตรแฟร์ จังหวัดพังงา 2559 ภายใต้ชื่องาน "งานผลไม้พื้นบ้าน อาหารพื้นเมือง และของดีจังหวัดพังงา" ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2559 ณ บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดพังงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา  เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรนำไปปรับใช้ในการพัฒนาอาชีพของตน สร้างแรงกระตุ้นในการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการผลิต เปิดโอกาสให้เกษตรกรได้จำหน่ายสินค้าภาคเกษตร ผลิตภัณฑ์ OTOP  ผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อสร้างอาชีพที่ยั่งยืน เพิ่มรายได้ให้เกษตรกร โดยมีนายภัคพงศ์  ทวิพัฒน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธี