โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติแก้มลิงบ้านนบปริง

tree

           12  สิงหาคม 2559 เวลา 10.00น. นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา ร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯแก้มลิงบ้านนบปริง ณ หมู่ที่1 ตำบลนบปริง อำเภอเมือง จังหวัดพังงา เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาสมหามงคลเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี วันที่ 9 มิถุนายน 2559 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมีพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 โดยมีนายภัคพงศ์  ทวิพัฒน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธาน