จังหวัดเคลื่ิอนที่

29-08-59

         25  สิงหาคม  2559  นางสาวประไพ  พุกงาม  สถิติจังหวัดพังงา  ร่วมโครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (จังหวัดเคลื่อนที่) ณ.หมู่4 บ้านศรีราชา ต.รมณีย์ อ.กะปง จ.พังงา โดยมีนายภัคพงศ์  ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธาน