"จังหวัดใสสะอาด อำเภอใสสะอาด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใสสะอาด"

"11-09-59

         11  กันยายน  2559 นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา  ลงนามในสัตยาบันเพื่อร่วมกันสร้าง "จังหวัดใสสะอาดอำเภอใสสะอาด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใสสะอาด" โดยกลไกประชารัฐในวันต่อต้านคอร์ปชั่นแห่งชาติ 2559  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา โดยมีนายภัคพงศ์  ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมด้วย นายสกล  จันทะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ร่วมพิธีลงนานในสัตยาบัน ตามโครงการดังกล่าว