โครงการพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมในการแข่งขันทางการท่องเที่ยวพังงาสู่อาเซียน

15-09-59

        14-15 กันยายน 2559 นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา และบุคลากรของสำนักงานสถิติจังหวัด ร่วมโครงการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความพร้ัอมในการแข่งขันทางการท่องเที่ยวพังงาสู่อาเซียน (กิจกรรมจัดเตรียมบุคลากรเพื่อส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย) ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยอันดามัน บ้านท่าด่าน ตำบลเกาะปันหยี อำเภอเมือง จังหวัดพังงา โดยมีนายศรีพงศ์  บุตรงามดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธาน