พิธีเปิดศูนย์ดิจิทัลชุมชนป่าตอง

startup

         15  กันยายน  2559 นางทรงพล  โกมลสุรเดช ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ดิจิทัลชุมชนป่าตอง พร้อมด้วย นางสาววิไลลักษณ์  ชุลีวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ สถิติจังหวัด 13 จังหวัดภาคใต้ และนางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ดิจิทัลชุมชนป่าตอง ณ ห้องสมุดประชาชน เฉลิมราชกุมารี ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต

          ศูนย์ดิจิทัลชุมชน นับเป็นศูนย์ที่เกิดจากความร่วมมือตามแนวทางประชารัฐ โดยการแบ่งภารกิจตามความสามารถและเหมาะสม เพื่อทำงานร่วมกับชุมชนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไปสามารถสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับชุมชนในรูปแบบต่าง ๆ สอดคล้องกับภารกิจของกระทรวงที่ต้องการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ตั้งแต่ระดับท้องถิ่นไปจนถึงระดับภูมิภาค และขยายผลไปถึงระดับประเทศต่อไป