โครงการประชุมระหว่างประเทศระดับรัฐมนตรีคร้ังที่22(Ministers'Meeting:MM)ระดับมุขมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัด คร้ังที่13(Chief Ministers' and Governors' forum)แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย ประกอบด้วยอินโดนีเซีย มาเลเซียและไทย(Indonesia-Malaysia-Thailand G

nganleang

              21 กันยายน 2559 จังหวัดพังงาซึ่งเป็นเจ้าภาพเลี้ยงต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องอาหารสิมิลัน โรงแรมแซนติโด้ฯ เขาหลัก ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า โดยแต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองสวยงาม

IMT-GT-2

            22 กันยายน  2559  นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา ได้เข้าร่วมประชุม การประชุมองค์กรขับเคลื่อนภายใต้กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจสามฝ่าย ประกอบด้วย อินโดนีเวีย มาเลเซียและไทย IMT-GT 2016 (Indonesia – Malaysia – Thailand Grorth Triangle ) ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 20-23 กันยายน 2559 ณ โรงแรมแซนติโด้ฯเขาหลัก ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า

 

Go

        และร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ภูมิภาคจังหวัดพังงาสู่การประชุม  IMT-GT ปี 2559 เพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ส่งเสิรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยการเพิ่มช่องทางการตลาด และประชาสัมพันธ์สนับสนุนผลิตภัณฑ์ OTOP โดยกำหนดจัดงานฯ ระหว่างวันที่ 19 -25 กันยายน  ณ บริเวณงานสนามหน้าที่ว่าการอำเภอตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา โดยมีนายภัคพงศ์  ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธาน