ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา

2560-001

2560-002