ประเพณีถือศีลกินผัก

octor

         วันที่ 7 ตุลาคม 2559 เวลา 10.00 น. นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา ร่วมกับคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชนชาวจังหวัดพังงา ตั้งโต๊ะผลไม้รับขบวนร่างทางเทพเจ้า จากศาลเจ้าต่าง ๆ ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพังงา(หลังใหม่) เพิ่อสืบสานประเพณีท้องถิ่นอันดีงามที่เก่าแก่ ซึ่งได้ปฏิบัติสืบเนื่องมาโดยตลอดเป็นเวลายาวนาน  และเป็นประเพณีที่หล่อหลอมจิตใจของคนให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในศีลธรรมอันดี