ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้(สภากาแฟยามเช้า)คร้ังที่1

วันที่ 7 ธันวาคม 2559 เวลา 07.30น. นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (สภากาแฟยามเช้าคร้ังที่1) ณ ศูนย์ศึกษาวิจัยศิลปวัฒนธรรมและประเพณีแห่งอันดามันจังหวัดพังงา (Andaman Center)  เพื่อพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้แสดงความคิดเห็น รวมท้ังประสานการดำเนินงานอย่างไม่เป็นทางการระหว่างหน่วยงาน โดยมีนายภัคพงศ์  ทวิพัฒน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธาน