ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้(สภากาแฟยามเช้า)คร้ังที่1

วันที่ 7 ธันวาคม 2559 เวลา 07.30น. นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (สภากาแฟยามเช้าคร้ังที่1) ณ ศูนย์ศึกษาวิจัยศิลปวัฒนธรรมและประเพณีแห่งอันดามันจังหวัดพังงา (Andaman Center)  เพื่อพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้แสดงความคิดเห็น รวมท้ังประสานการดำเนินงานอย่างไม่เป็นทางการระหว่างหน่วยงาน โดยมีนายภัคพงศ์  ทวิพัฒน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธาน


ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงาชั้น 3 สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา 10/10 หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000
โทร. : 076 460 648 , 076 460 649
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .t
h

เเผนที่สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา

https://goo.gl/maps/3dZ1W1CheXm5ziuP6