ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ

ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ

เรื่อง  นโยบาย/มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใส

ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

 

ดาวน์โหลดเอกสารตามลิ้งค์ด้านล่าง