ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชาสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา และหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานต่าง ๆ และประชาชนในพื้นที่ เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนบ้านคลองดินเหนียว ตำบลพรุใน อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา