นายกรัฐมนตรีเดินทางตรวจเยี่ยมพื้นที่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ 26  มกราคม 2560 พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งมี นาวาอากาศเอกสมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้เข้าร่วมประชุมและรายงานผลการดำเนินงานตามภารกิจ สปฉ.2 (การสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) ณ กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (ส่วนหน้า) จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมนี้นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา ได้รับมอบหมายจาก หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ในการเข้าร่วมงานดังกล่าวคร้ังนี้ด้วย