หลักเกณฑ์การจัดทำโครงการตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมโครงการภายใต้กรอบการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ พ.ศ.2560 (เพิ่มเติม) และปี พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา โดยมีนายภัคพงศ์  ทวิพัฒน์ เป็นประธานในการประชุม