ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.๒๕๖๐


นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.๒๕๖๐ งานแจงนับปี ๒๕๖๐ : ระดับสถิติจังหวัด จัดโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐ ณ โรงแรมไมด้า แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ ซึ่งวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ เวลา ๙:๐๐ น. ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ เป็นประธานเปิดการประชุมพร้อมมอบนโยบายการปฏิบัติให้แก่สถิติจังหวัดทั่วประเทศ