โครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (กุมภาพันธ์)

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560  นายจิระศักดิ์  ยอดวิจารณ์ เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัดพังงา ได้ร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัด (จังหวัดเคลื่อนที่) และเป็นการสนองนโยบายของสำนักงานสถิติแห่งชาติตามโครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ของประชาชน โดยได้นำขนม เอกสารแผ่นพับต่าง ๆ ไปแจกให้กับประชาชน พร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลสถิติด้วย ณ โรงเรียนบ้านช่องหลาด ม.2 ตำบลเกาะยาวใหญ่ อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา โดยมีนายภัคพงศ์  ทวิพัฒน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธีเปิด