การประชุมเพื่อเตรียมการดำเนินโครงการภายใต้ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 16.00น. นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมการดำเนินโครงการภายใต้ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VDO Conference) โดยมีนายณัฐพงศ์ ศิริชนะ รองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา