ประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์

28  กุมภาพันธ์  2560 นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา และบุคลากรของสำนักงานสถิติจังหวัดพังงา ร่วมประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ และขอบคุณ เจ้าหน้าที่โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560(งานนับจด) ที่ได้ร่วมปฏิบัติงานสำรวจโครงการดังกล่าวสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี พร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ณ สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา