พิธีเปิดงานประเพณีอนุรักษ์เต่าทะเลจังหวัดพังงา ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560 เวลา17.00น. ที่บริเวณชายหาดทะเลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา นายบำรุง ปิยนามวาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดงานอนุรักษ์เต่าทะเล ประจำปี 2560 ขึ้นระหว่างวันที่ 1 - 10 มีนาคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังสร้างจิตสำนึกในการร่วมกันอนุรักษ์เต่าทะเล ประชาสัมพันธ์เผยแพร่การท่องเที่ยวส่งเสริมรายได้แก่ชุมชน  รวมท้ังตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมีนางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา  ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานดังกล่าว