ประชุมคณะทำงานสถิติระดับจังหวัด 3 ด้าน

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560 สำนักงานสถิติจังหวัดพังงาจัดประชุมคณะทำงานสถิติระดับจังหวัด 3 ด้าน ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อจัดทำข้อมูลที่สำคัญและจำเป็น สนับสนุนการตัดสินใจในระดับพื้นที่ เพื่อพิจารณาคัดเลือก และพัฒนาข้อมูลที่สำคัญจำเป็นเพื่อให้ได้สถิติทางการจากข้อมูลจากการบริหารการทะเบียน สำมะโน สำรวจ และจัดทำข้อมูลที่สำคัญจำเป็น เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร โดยยึดกระบวนการแนวทางที่คณะกรรมการสถิติระดับจังหวัดกำหนด รับประเทศไทย 4.0 โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องรับรองจังหวัด โดยมีนายเสริมเกียรติ สุทพัฒน์แก้ว หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา เป็นประธานการประชุม