โครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

วันที่ 23 มีนาคม 2560 นางสาวประไพ  พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา ร่วมโครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อออกพบปะประชาชนในพื้นที่ รับทราบข้อเท็จจริง และกำหนดแนวทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนตลอดจนนำบริการภาครัฐ และเอกชนไปให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ณ โรงเรียนบ้านเตรียม หมู่ที่4 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา